Reglement

Reglement Bibliotheek Almelo

Artikel 1 Algemeen

 1. De bibliotheek is vrij toegankelijk voor het ter plaatse raadplegen van de aanwezige materialen.
 2. Bezoekers kunnen tegen vergoeding fotokopieën maken van materialen die tot het bezit van de bibliotheek behoren. De gebruikers van het fotokopieerapparaat zijn wettelijk aansprakelijk voor het gebruik van het fotokopieerapparaat.
 3. Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen ervoor zorgen dat u altijd weet hoe we persoonlijke informatie gebruiken die u ons geeft, of die wij op een andere wijze ontvangen over u van anderen. Wij hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt en om deze wijzigingen te bekijken, klik hier ...

Artikel 2 Inschrijven en contributie

 1. Om materialen te kunnen lenen moet men zijn ingeschreven als lener. Hiervoor is een jaarlijkse contributie verschuldigd; personen beneden de achttien jaar uitgezonderd.
 2. Tarieven worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de bibliotheek.

Artikel 3 Lenerspas

 1. Bij inschrijving dient men zich te legitimeren.
 2. Minderjarigen die zich laten inschrijven en materialen lenen, worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
 3. De bij inschrijving verstrekte lenerspas is persoonlijk en moet bij het lenen van materialen worden getoond.
 4. Bij verlies van de lenerspas dient de bibliotheek direct op de hoogte te worden gesteld. De houder van een lenerspas blijft altijd verantwoordelijk voor hetgeen op haar/zijn pas geleend wordt; ook bij verlies of diefstal. Voor een nieuwe lenerspas worden kosten in rekening gebracht.
 5. Indien men niet langer als lener wenst ingeschreven te zijn dient men de bibliotheek hiervan in kennis te stellen.
 6. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.

Artikel 4 Materialen lenen

 1. Materialen kunnen alleen op een geldige lenerspas worden geleend.
 2. Iedere lener heeft het recht materialen te lenen en binnen de gestelde termijn in te leveren.
 3. Bij het lenen van materialen dient men zich te overtuigen van de goede staat er van. De lener is aansprakelijk voor gebrek aan zorg ten aanzien van de aan hem/haar geleende materialen. De lener is verplicht om beschadigingen en/ofverontreinigingen te vergoeden.
 4. Zie de leenvoorwaarden voor het aantal te lenen materialen.
 5. In bijzondere gevallen kan voor uit te lenen materialen ondertekening van een ontvangstbewijs worden gevraagd, waarbij legitimatie gevraagd kan worden.
 6. De aanwezige kranten worden niet uitgeleend. Dit geldt eveneens voor naslagwerken, handboeken, documentatiemappen etc.

Artikel 5: (Verlengen van de) uitleentermijn

 1. De uitleentermijn kan tegen een vergoeding, met een maximum van twee keer, worden verlengd. Bij een Top abonnement is dit gratis met een maximum van vijf keer.
 2. Verlenging is niet mogelijk indien het materiaal door een andere gebruiker is aangevraagd.
 3. Verlenging kan plaatsvinden via de website. Tijdens de openingsuren kan verlenging plaatsvinden via voor de gebruikers beschikbare pc’s of aan de balie. Telefonische verlenging is mogelijk tijdens de openingsuren.
 4. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt telaatgeld in rekening gebracht.
 5. Wanneer 8 weken na verstrijken van de uitleentermijn het materiaal niet is teruggebracht, is de bibliotheek gerechtigd een vervangend exemplaar aan te schaffen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden aan de gebruiker in rekening gebracht. Het voldoen van deze kosten ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting om de bedragen, die hij op grond van lid d. van dit artikel verschuldigd is, te betalen. Voor het ophalen van materialen aan huis wordt bovendien een extra bedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Reserveren media en tarieven

 1. Tijdelijk niet beschikbaar materiaal kan worden gereserveerd. De lener krijgt een bericht wanneer het gereserveerde materiaal beschikbaar is en dient dit dan binnen acht dagen af te halen.
 2. Het is mogelijk om materialen die niet in de collectie van de bibliotheek voorkomen aan te vragen uit andere bibliotheken. Voor het lenen van deze materialen zijn in principe de bepalingen in dit reglement onder Artikel 4 en 5 van toepassing.
 3. Ook fotokopieën van tijdschriftartikelen of van gedeelten uit een boek kunnen worden besteld. De kosten van de fotokopieën worden in rekening gebracht.

Artikel 7: Overige bepalingen

 1. Rumoerig en hinderlijk gedrag dat andere bezoekers en het personeel als storend ondervinden kan niet worden toegelaten.
 2. De directeur of zijn plaatsvervanger heeft het recht degenen die zich niet aan de regels houden, te doen verwijderen en bij herhaling de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
 3. Onder opgave van redenen kan aan personen inschrijving als lener worden geweigerd. Ingeschreven leners kan het leenrecht worden ontzegd, eveneens onder opgave van redenen.
 4. Verschuldigde contributies en overige kosten dienen onmiddellijk te worden voldaan. Bij in gebreke blijven wordt de lener van leenrecht uitgesloten.
 5. Aanwijzingen van het dienstdoende personeel van de bibliotheek dienen te worden opgevolgd. Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde materialen alsmede hun lenerspas te tonen. 

Artikel 8

 1. De bibliotheek draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van bezoekers.
 2. Klachten van ernstige aard kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. In alle andere gevallen kunt u zich richten tot het dienstdoende personeel.

Artikel 9: Slotbepaling

 1. De directie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

Regels en voorwaarden