Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor de Bibliotheek Almelo is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Bibliotheek Almelo is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Almelose samenleving te bevorderen. De Bibliotheek Almelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Bibliotheek Almelo respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u (in de Bibliotheek Almelo, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten Bibliotheek Almelo lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie.
 • Voor het versturen van een herinnering als er nog materialen bij uw thuis zijn, of een factuur als u materialen niet terugbrengt.
 • Voor het versturen van een bericht over de status van uw reservering. Het bericht kunnen we sturen naar uw e-mail of huisadres of per telefoon. 
 • Om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (E-books) en het lenen bij andere bibliotheken.
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit.
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek Almelo.
 • Voor het kunnen verzenden van nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden of via ‘Mijn bibliotheek’ op de website van Bibliotheek Almelo). Via Mijn Bibliotheek komt u bij uw gegevens. Deze gegevens kunt u zelf wijzigen. Ook wordt o.a. getoond de betaal- en de leenhistorie, de gereserveerde- en de geleende materialen. Ook kunt u uw interesses doorgeven.
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening.Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Single Identity: om het inloggen op onze online omgevingen eenvoudiger en efficiënter te maken en om toegang te verlenen tot zowel de diensten van de Bibliotheek Almelo als andere bibliotheekdiensten zoals de online Bibliotheek (van de Koninklijke Bibliotheek).

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Bibliotheek rust. In de volgende situaties kan doorgifte wel plaatsvinden. Zie toelichting.

 • Bij interbibliothecair leenverkeer
 • Bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers
 • Op grond van wettelijke verplichtingen

Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening.

Interbibliothecair leenverkeer

U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) materialen opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl

Via de website onlinebibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaaktvan één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van[naam bibliotheek] en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken vanpersoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en[naam bibliotheek] gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

De Bibliotheek deelt op verschillende manieren gegevens met de KB.

1. In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door de Bibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • E-mailadres
 • Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer

2. De Bibliotheek wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de KB uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de KB jou als lid van de Bibliotheek herkent als je je registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist. Als je je bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan je registratie. De KB verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring. De volgende gegevens worden met de KB gedeeld:

 • Geboortedatum (controlevraag)
 • ISIL-code (aanduiding van Bibliotheek Almelo)
 • Lidmaatschapsnummer bij Bibliotheek Almelo
 • Pasnummer
 • Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

3. Als je je hebt geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van ebooks,dan geeft de KB dat door aan Bibliotheek Almelo om in haar leden administratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan de Bibliotheek betaalt. Bibliotheek Almelo kan jou daarmee van dienst zijn bij vragen over je lidmaatschap, en je informeren over de verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. Hiervoor worden de volgende gegevens door de KB met de de Bibliotheek Almelo gedeeld:

 • pasnummer
 • Actief e-booklener (ja/nee)

De KB deelt niet met Bibliotheek Almelo welke e-books je hebt geleend.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de KoninklijkeBibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek.

Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, etc.) Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod, onder andere op basis van uw leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden het Biebpanel platform (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Klik hier voor het privacybeleid van Biebpanel. Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek Almelo, of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Bibliotheek Almelo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen (en laten nemen) om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, toekennen van autorisatieniveaus, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan aan veranderingen onderhevig zijn. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website van Bibliotheek Almelo. De Bibliotheek Almelo kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bibliotheek Almelo
Het Baken 3
7607 AA  Almelo
0546 - 822005
privacy@bibliotheekalmelo.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 12-06-2024

Regels en voorwaarden